Stalna izložba ikona u stanu Milenka Đurića

NOVI HORIZONTI IKONOGRAFIJE

Mart 2018

post image

Specijaliziravši se za crkvenog slikara, Đurić je izrađivao ikone za pravoslavne i grkokatoličke crkve, a slike i prozore za rimokatoličke, postavši s vremenom „naš najbolji i najkompetentniji ikonograf na Balkanu“

Milenko D. Đurić /Gjurić1 poznat je kao osrednji slikar i vrstan grafičar, a zahvaljujući grafikama izlaganim na evropskim izložbama postao je priznat i u međunarodnim razmjerima. Velike su njegove zasluge za širenje grafičke umjetnosti na našim prostorima,  kako putem napisa o pojedinim autorima i grafičkim tehnikama, tako i osnivanjem prvog društva grafičara u nas (Kolegij jugoslavenskih umjetnika-grafičara) te pokretanjem stručnih periodika Grafička umetnost (1919. – 1921; od 1921. Umjetnost) i Grafička revija (1923. – 1940.), u kojima je publicirao tekstove s područja grafičke umjetnosti i objavljivao originalne bakropise, drvoreze i litografije jugoslavenskih i čeških grafičara.2 Sakupio je opsežnu zbirku sastavljenu od raritetnih radova najpoznatijih grafičkih umjetnika Južnih Slavena (Martin Kolunić, Andrija Medulić Schiavone, Hristofor Žefarović, Zaharija Orfelin,  Valvazor i dr.), a pojedine radove iz ove zbirke predstavio na izložbi Zbirka srpske grafike XVIII. vijeka održanoj u Beogradu 1938. godine.3

Jedna od stalnih Đurićevih stvaralačkih preokupacija  bila je crkvena umjetnost koju je vrlo dobro poznavao. Svoja nagnuća prema sakralnoj umjetnosti ovjekovječio je u bakropisnoj mapi Biblijski motivi (1920. – 1924.)4 i mapi 14 izvornih bakropisa iz Biblije (1930.), a  njegove slike Sveti Jeronim, Sveti Lazar, Sveti Milutin i Sveti Sava bile su izložene i zapažene na prvoj internacionalnoj izložbi Mostra Internazionale d’Arte Sacra u Rimu 1930. godine.5 O njegovoj ikonografskoj vrsnoći javno su se izjašnjavali autoritativni poznavatelji crkvene umjetnosti: slikar Uroš Predić (i sam ikonograf), dr Irenej, vladika Bački, zagrebački mitropolita Dositej i drugi. Godine 1936. objavio je brošuru Slikarske tehnike u crkvenoj umjetnosti.

 

04 umjetnost 02 vrga djuric 02

Milenko Đurić: “Kralj Milutin” (ikona)

 

Baveći se problemom crkvene umjetnosti, Đurić je pokazao poseban interes za istraživanje prve pravoslavne ikonografske škole u Hrvatskoj, osnovane u manastiru Gomirje 1762. godine.6 Ista je osnovana za vrijeme episkopa Danila Jakšića, a vodio ju je slikar Simeon Baltić koji je učio slikarstvo u Kijevu, odakle ga je iguman Aleksić doveo u Gomirje. Baltić je autor gomirskog ikonostasa, a izradio je četiri ikone za crkvu u Perjasici. U radu su mu pomagali učenici Luka Nikolić, Jovan Grbić i Đorđe Mišljenović. Iz te škole potekle su ikone u Marindolu, Kordunskom Ljeskovcu i Sjeničaku koje „prikazuju svece u srpskoj narodnoj nošnji“ čime je gomirska škola dobila originalan smjer koji je nastao stoga što Baltić svojim učenicima nije ništa pomagao pa stoga nisu uspjeli saznati nešto više o ikonografiji.“7

Godine 1931. Đurića je Ministarstvo trgovine i industrije uputilo u južnu Srbiju da studira srednjovjekovno religiozno slikarstvo (XIII. do XV. stoljeće) u srpskim zadužbinama i da klasificira zidne tehnike. Tu je izrađivao kopije iz Studenice, Visokih Dečana, Gračanice, Ljubostinje, Kalenića, Žiče i Starog Nagoričana. Krajem spomenute godine došlo je do njegova sukoba s arhitektom Stankom Kliskom koji je projektirao i izveo uglovnicu Srpske pravoslavne crkvene opštine u Preobraženskoj ul., kbr. 2 u Zagrebu, (1928.–29., s J. Denzlerom i M. Kauzlarićem). Đurić je postavio 12 svetitelja na zid i izradio figure sv. Ćirila i Metodija, koje Kliska, kojem su bili povjereni arhitektonski radovi, zagovarajući  izradu kompozicije iz srpske povijesti, nije prihvatio.8  Zanimljivo je da je najveći dio fresaka izvodio u bizantskoj tehnici „fresco secco“, kojom su radili Bizantinci XIII. stoljeća i zografi, zadužbinski slikari svetogorske škole,  nanoseći boju na jedan deblji sloj krečiva koje je vlažno, ali na suhome zidu.

Specijaliziravši se za crkvenog slikara, Đurić je izrađivao ikone za pravoslavne i grkokatoličke crkve, a slike i prozore za rimokatoličke, postavši s vremenom „naš najbolji i najkompetentniji ikonograf na Balkanu.“9 Slikao je za pravoslavne crkve u Zagrebu (freske, 1931.), Zemunu (vitraže s likovima svetaca, 1933.), Trebinju (likove Milutina Dečanskog, kneza Lazara, despota Stevana Visokog, 1934.)10, Beogradu (četiri prijestolne ikone za hram sv. Save, 1936.), Sušaku (ikone i ikonostas za crkvu Sv. Đorđa, 1938.) i dr. Za grkokatoličke crkve realizirao je ikonostas u Lipovljanima (1929.)11, zidnu sliku Bogorodica sa anđeoskim horom za crkvu sv. Ćirila i Metodija u Zagrebu, zidne slike za crkvu u Ruskom Krsturu (1936./37.)12, ikonostas za crkvu u Križevcima i dr. Za prozore bazilike Kralja Tomislava u Duvnu naslikao je Sv. Antuna i Sv. Franju Asiškog, a 1936. realizirao je zidnu sliku Oplenac za srednjoškolsku đačku kapelu u Zagrebu.13 Povodom izgradnje Svetosavskog hrama u Beogradu reagirao je u štampi 1932.  godine zastupajući stav po kojem  uređenje hrama mora biti zasnovano na osnovama stare srpske ikonografije.14

Upoznavši na licu mjesta bit starosrpske ikonografije (dvoplošnost, hijeratsko frontalno držanje lika čiji je pogled direktno usmjeren u promatrača, aureolična osvjetljenja svečevih glava i dr.),  u svome je stvaranju nastojao da  iskonsku jezgru bizantinskog duha i ikonopisne forme pojedinih svetaca  transcendira svojim religioznim shvaćanjima i ekspresijom vlastite duševnosti. Ta duševna prožetost i unutarnja aspektivnost njegovih ikona rezultirala je osjećajem kako se iste nalaze u „onom najnapetijem stavu pred sam pokret i samo što ne progovore. U njihovom dostojanstvenom i monumentalnom stavu prožima ih duhom ljubavi i samilosti, kroz što ih veže s gledaocem, a da im kod toga ništa ne oduzima od njihove božanske i nebeske uzvišenosti.“15  Sudeći prema ovom komentaru, Đurićeve su ikone posjedovale zemaljsku i nebesku, fizičku i metafizičku dimenziju,16 „zadržavajući dvodimenzionalnost, zadržao je forme, ali su njegovi sveci i vladari živi, žive svojim unutarnjim životom, djeluju na nas i privlače nas.“17

 

04 umjetnost 02 vrga djuric 03

Izložba ikona u Đurićevom stanu

 

Realiziravši veliki broj ikona i drugih crkvenih slika, Đurić je 4. XI. 1934. u svome privatnome stanu u Gundulićevoj ulici 18 (II. kat) u Zagrebu otvorio stalnu izložbu svojih ikona i slika, prvu ove vrste na našim prostorima. Radi korote, izazvane pogibijom jugoslavenskoga kralja Aleksandra I. Karađorđevića u atentatu u Marseilleu, izostalo je njeno svečano otvorenje.18 Prema  Katalogu stalne izložbe ikona i slika  u izložbenom postavu se nalazilo 109 radova od kojih nijedan nije bio na prodaju. Izložba je bila otvorena svake nedjelje i blagdana od 10 do 12 sati, a posjet izložbi bio je besplatan.

Detaljnijim uvidom u katalog postava, razabire se kako su eksponati podijeljeni u nekoliko skupina među kojima su istaknuto mjesto zauzimale kopije iz srpskih zadužbina Studenice, Visokih Dečana, Gračanice, Ljubostinje, Kalenića, Starog Nagoričana, Psače, Pavlice i Žiče te tzv. savremena ikonografija koja je bila sastavljena od radova koje je za pojedine, prethodno navedene crkve, izrađivao Đurić.19  Uz ove eksponate, bili su izloženi nacrti ikonostasa za crkvu u Križevcima, Lipovljanima i II. ženske gimnazije u Beogradu, freske (Kraljević Marko, Stefan Nemanja, Sv. Jovan Krstitelj), modeli za vitraže, ornamentika te nekoliko ikona realiziranih u drvoreznoj tehnici.

Prema navodima ondašnjeg tiska, izložbena je dvorana pružala dojam prave crkve. „Nigdje stijene, nigdje jedne praznine. Sve je prekriveno ikonama. A ikone su vezane ornamentalnim štrafovima koji djeluju, spretno ukomponovani u cjelinu, harmonično i ukusno. Tako su lijepo i ukusno komponovani stakleni prozori koji su načinjeni po njegovim nacrtima i uputama za crkvu Sv. Nikole u Zemunu. Lijep je i ciklus rekonstrukcija fresko – slikarija na pravome zidu i ornamentika čije je motive rekonstruirao iz starosrpskih zadužbina Psače, Kalenića, Studenice i Starog Nagoričana.“20 Činjenica da je Đurić proveo dio vremena na studiju zapadnjačke ikonografije u Rimu i po Italiji, rezultirala je s nekoliko „ikona ovoga religioznog shvaćanja“, čime je izložba dobila na „mnogostranosti“ koja joj je pridala „naročiti kolorit i posebnu draž.“21

U pojedinim novinskim izvještajima,  isticano je da izložba „sadrži preko 80% čiste ikonografije pa se može s pravom nazvati ikonografskom izložbom“,22 a posebno je apostrofirana činjenica kako, budući da „mi nemamo u čitavoj zemlji jedne slične ustanove, ona u neku ruku predstavlja opsegom skromnu, ali sadržajem bogatu galeriju naše ikonografske umjetnosti uopće.“23  U vezi s ovime, podcrtana je činjenica kako je ova permanentna izložba bila stvarna potreba „ne zbog Đurića, već radi onih koje zanima ikonografija i koji u ikonografiji traže jedan novi horizont koji daleko prevazilazi uske prostore skučenog materijalnog svijeta… koji žele da studiraju srpsku stvaralačku sposobnost koja datira iz onoga vremena kad o Slavenima u zapadnoj kulturi nije bilo drugog mišljenja  do pogrdnog imena: ‘il barbaro!’“.24 Stoga i ne treba dvojiti kako je Đurićeva stalna izložba ikona doprinijela porastu zanimanja za slavensku kulturu i boljem upoznavanju bizantsko-pravoslavne religiozne umjetnosti na zapadnim stranama prve jugoslavenske države.

 


 

 

1  Milenko Đurić/Gjurić (Zemun, 1894. – Zagreb, 1945.), završio je Obrtnu školu i studij slikarstva na Višoj školu za umjetnost i umjetnički obrt u Zagrebu (1910. – 1914.), a potom studij grafike kod Maksa Švabinskoga na Meisterschule na Akademiji u Pragu. Od 1918. djelovao je kao nastavnik grafike na zagrebačkoj Obrtnoj školi. Održao je niz samostalnih i sudjelovao na velikom broju zajedničkih izložaba u zemlji i inozemstvu (između ostaloga na Venecijanskom Bijenalu 1926.) te realizirao devet grafičkih mapa.

2 Dejan Medaković: Srbi u Zagrebu, Novi Sad, „Prometej“, 2004.

3 Veliki uspjeh našega slikara i ikonografa prof. Milenka Đurića u Rimu, „Ćirilometodski vjesnik“, 1938., br. 5., str. 49.- 50.

4 Zd. V. (Zdenko Vernić): Biblijske ilustracije Milenka D. Đurića, „Mladost“, 1923., br. 8., str. 24.

5 Rade Stojanović: Veliki uspeh crkvenih slika M. D. Đurića u Rimu, „Pravda“, 1931., br. 31., str. 3.

6 Milenko D. Đurić: Prva pravoslavna ikonografska škola u Hrvatskoj, „Ilustrovani list“, 1925., br. 43., str. 20. – 21.

7  Isto

8 Nikola Škrgić: Izjava slikara g. Milenka Đurića o obustavi rada na freskama u pravoslavnoj crkvi u Zagrebu zbog sukoba sa Stankom Kliskom, „Pravda“,  24. XII. 1931., br. 359., str. 14.

9 Milan Katić: Ikonografski rad Milenka Đurića, „Novosti“, 12. XI. 1938., br. 312., str. 11.

10  Ivo Franić: Ikonografija M. D. Gjurića (povodom njegovih fresko slika vladara u Trebinju), „Narodne novine“, 22. IX. 1934., br. 218., str. 2.

11 Mate Ujević: Ikonostas g. M. Đurića u crkvi u Lipovljanima, „Narodna politika“, 1929., br. 42., str. 5.

12 Pavle Lagarić: Đurićeve crkvene dekoracije u Ruskom Krsturu, „Ćirilometodski vjesnik“, 1936., br. 11., str. 135.-137.

13 Novo djelo Milenka Đurića – Oplenac, zidna slika u srednjoškolskoj đačkoj kapeli u Zagrebu, „Narodne novine“, 1936., br. 53., str. 4.

14 Milenko Đurić: Problem Svetosavskog hrama. Ikonograf g. M. Đurić, poznati slikar i grafičar tvrdi da arhitekti ne poznaju zakone i pravila pravoslavne crkve, „Vreme“, 7. II. 1932.

15 Ivo Franić: Milenko D. Gjurić ikonograf, u „Katalogu stalne izložbe ikona i slika“, Zagreb, 1934., nepaginirano

16 „Milenko Gjurić ne kopira slijepo tipove koje je uzeo iz srednjovjekovne zadužbine. On izvrsno zapaža kako religiozna umjetnost ne može da se izrazi profanim frazama. U tome je on, ako hoćemo, bizantinac. Ali on znade i to da lik ne može stajati u prostoru, a da ne vodi računa o okolini u kojoj se nalazi. Mora da živi, ali kroz taj život treba da u ikonografiji provijava kršćanska duševnost. U tome je savremen.“ , opširnije u bilješci br. 10.

17  Dr. Annie Cella: Milenko Gjurić, slikar i grafičar, „Grafička revija“, 1940., br. 3., str. 137.- 140.

18 Stalna izložba ikona i slika prof. M. D. Gjurića, „Svijet“, 6. XI. 1934.

19 Milenko D. Đurić: Kopije naših srednjovjekovnih portreta iz srpskih zadužbina. U stalnoj izložbi ikona i slika u Gundulićevoj ulici 18/II. „Novosti“, 1934., br. 355., str. 7.

20 Ivo Franić: Stalna izložba ikona u Zagrebu, „Narodne novine“, 2. XI. 1934., br. 252., str. 4.

21 Isto

22 Isto

23 Opširnije u bilješci broj 15.

24 Isto